CRKBO geregistreerd

Ambtenarenrecht voor de Politie voor medewerkers HRM servicedesk van het PDC en voor medewerkers HR administratie.

Doel en globale inhoud
Het doel van deze cursus is medewerkers HRM servicedesk, toegespitst op hun werkzaamheden, grondig te informeren over de rechtspositie van politieambtenaren. De cursisten leren belangrijke hoofdregels en detailkwesties van de rechtpositie bij de politie. Zij leren hun weg te vinden in de regelgeving, om zelf dingen op te kunnen zoeken op intranet en in de regelgeving. Zij ontdekken de verbanden tussen de verschillende rechtspositionele onderwerpen en regels.

De rechtspositieregels van de politie staan centraal. Waar nodig worden ook leerstukken uit de jurisprudentie met betrekking tot (politie)-ambtenarenzaken behandeld.
Op belangrijke punten worden de overeenkomsten en verschillen met het arbeidsrecht aangestipt.
Waar nodig wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van diverse regels bij de politie.

Ten behoeve van de grote verbanden worden de belangrijke onderwerpen, van aanstelling tot ontslag, behandeld. De meeste aandacht gaat echter uit naar onderwerpen waar de medewerkers van de HRM servicedesk in de praktijk veel mee te maken hebben. Dat zijn vooral politie-specifieke detailkwesties, bij voorbeeld over bezoldiging en diverse soorten verlof.

Er wordt ingezoomd op actuele detailkwesties die spelen in de politiesector alsmede op vragen waar cursisten op dat moment mee zitten. De docent kent niet alleen de hoofdregels van de rechtspositie maar ook vele detailregels uit heden en verleden. Daardoor kunnen vragen alert worden beantwoord of kan de docent, naar aanleiding van een vraag, snel en gericht met de groep het antwoord opzoeken en samen lezen.

Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de niet in regelgeving vastgelegde uitvoeringspraktijk bij de politie. Waar is die in overeenstemming met de regelgeving en waar niet? Waarom wordt voor deze praktijk gekozen?
Ten slotte wordt aandacht besteed aan de discrepanties tussen de regelgeving en de gebruikte computersystemen.

Doelgroep
Medewerkers HRM servicedesk.
Medewerkers HR-administratie
medewerkers salarisadministratie die de verbanden willen leren tussen de regels die zij toepassen en de andere rechtspositieregels waar zij indirect ook mee te maken hebben.

Duur
5 dagen van 6 uur

Programma

  • Dag 1 Belangrijkste verschillen met arbeidsrecht; Rol regelgeving: Welke regels zijn er allemaal?
    Hoe ontstaan ze? De niet officiële regels binnen de sector; Wat is een besluit?;
    Tijdlijn: Voorbereidingsfase/Bezwaar/Beroep; Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.
  • Dag 2 Aanstelling; Statuskwesties; Aanstelling in tijdelijke dienst; Proeftijd; Ontslag uit tijdelijke dienst; Hoofdregels salariëring; Alle toelagen.
  • Dag 3? Reorganisatie fase 2; Werktijden; Alle soorten verlof; Pensioen; Overplaatsing; Gevolgen van overplaatsing voor status, salaris, toelagen afhankelijk van de overplaatsingsredenen; Standplaats; Reiskostenregeling
  • Dag 4 Ziekte; Wet Verbetering Poortwachter, Herplaatsing; Wat is bezoldiging; Zeer globaal: uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid; Dienstongevallen.
  • Dag 5 Nevenwerk; Schorsing; Disciplinaire maatregelen; Ontslag; Uitkeringen na ontslag.

Werkwijze
Er wordt gewerkt vanuit het boek ‘Ambtenarenrecht voor de Politie’ van mevr. mr. C.A. Paul en een flink aantal oefencasussen. Deze casussen zijn mede ontwikkeld naar aanleiding van de voetangels en klemmen die Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht de afgelopen jaren ter ore zijn gekomen.

De cursist bereidt de les thuis voor.

In de les wordt uitleg gegeven, worden de casussen behandeld en wordt op interactieve wijze over de stof gediscussieerd. De cursisten krijgen veel ruimte om hun eigen casussen in te brengen. Dit is vaak leerzaam voor iedereen. De ervaring leert namelijk dat een kwestie die bij de ene politie-eenheid problemen oplevert, bij andere eenheden dezelfde vragen oproept.

Prijs
In company: prijs op basis van offerte.

Privéles.
Deze cursus kan ook worden gevolgd via privéles in Utrecht, in combinatie met zelfstudie.
Afhankelijk van de voorkennis, in 2 of 3 dagen.