CRKBO geregistreerd

Ambtenarenrecht voor de Politie voor HR- en beleidsadviseurs

Deze cursus evalueert al meer dan twintig jaar uitstekend. Vele HR-Adviseurs bij de politie hebben deze cursus ooit gevolgd.

Doel en globale inhoud
Het doel van deze cursus is HR-adviseurs en beleidsadviseurs arbeidsvoorwaarden diepgaand te informeren over de rechtspositie van ambtenaren bij de politie.

De rechtspositieregels bij de politie en jurisprudentie in politie-ambtenarenzaken staan centraal. De overeenkomsten en verschillen met andere delen van het ambtenarenrecht worden aangegeven. Op belangrijke punten worden ook de overeenkomsten en verschillen met het arbeidsrecht aangegeven.
Waar nodig wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van diverse regels bij de politie. Op deze manier worden naast de algemene regels van het ambtenarenrecht, de bijzonderheden van de rechtspositie bij de politie duidelijk.

In deze cursus worden alle belangrijke onderwerpen grondig behandeld. Naast de hoofdonderwerpen wordt ingezoomd op actuele detailkwesties die spelen in de politiesector alsmede op vragen over detailkwesties waar cursisten tegen aan lopen. De docent kent niet alleen de hoofdregels van de rechtspositie maar ook vele detailregels uit heden en verleden, zodat op vragen alert kan worden geantwoord.

Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de niet in regelgeving vastgelegde uitvoeringspraktijk bij de politie. Waar is die in overeenstemming met de regelgeving en waar niet? Waarom wordt voor deze praktijk gekozen?

Doelgroep
De cursus is gericht op mensen met een afgeronde HBO-opleiding op HRM-gebied en is tevens geschikt voor juristen die bij de politie beginnen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Ook andere HR-medewerkers, die zelfstandig een deel van de uitvoering voor hun rekening nemen en vragen van medewerkers en leidinggevenden moeten beantwoorden, zijn over deze cursus heel tevreden.

Duur
6 dagen van 6 uur.

Programma

 • Dag 1 Belangrijkste verschillen met Arbeidsrecht; De rol van regelgeving, welke regels zijn er allemaal? Hoe ontstaan ze? Wat is beleid?
  Wat is een besluit?
  Tijdlijn: Voorbereidingsfase/Bezwaar/Beroep; Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur; Zorgvuldige dossieropbouw.
  Resultaat- en ontwikkelcyclus; Functioneringsgesprekken; Beoordelingen.
 • Dag 2 Aanstelling, statuskwesties, aanstelling in tijdelijke dienst, proeftijd, ontslag uit tijdelijke dienst; Hoofdregels bezoldiging; RAAF (= functieonderhoud), belangrijkste toelagen, overplaatsing en gevolgen van verschillende soorten overplaatsing, Reorganisatie fase 2, Standplaats en Reiskostenregeling.
 • Dag 3 Overige toelagen; Begrip bezoldiging; Werktijden; Alle soorten Verlof; Pensioen
 • Dag 4 Ziekte, Wet Verbetering Poortwachter, herplaatsing, WIA, Arbeidsongeschiktheidspensioen, compensatie politie,
  Loyalisverzekering, overgangsrecht WAO en IP.
 • Dag 5 Dienstongevallen; Reorganisatie; Ontslag algemeen; Disfunctioneringsontslag; Uitkeringen na ontslag; Vaststellingsovereenkomst
 • Dag 6 Schorsing en buitenfunctiestelling; Integriteit en disciplinaire maatregelen; Nevenwerk; Melden vermoeden misstand.

Werkwijze
Er wordt gewerkt vanuit het boek ‘Ambtenarenrecht voor de Politie’ van mevr. mr. C.A. Paul en een flink aantal oefencasussen. Deze casussen zijn mede ontwikkeld naar aanleiding van de voetangels en klemmen die Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht de afgelopen jaren ter ore kwamen.
De cursist bereidt de les thuis voor.
In de les wordt uitleg gegeven, worden de casussen behandeld en wordt op interactieve wijze over de stof gediscussieerd. De cursisten krijgen veel ruimte om hun eigen casussen in te brengen. Dit is leerzaam voor iedereen, aangezien een kwestie die bij een politie-eenheid problemen oplevert, bij andere eenheden dezelfde vragen oproept.

In company, prijs op basis van offerte.
Daarbij kan ook worden gekozen voor een variant waarbij Katina Paul Opleidingen de zaalhuur, catering etc. regelt, betaalt en in de prijs verwerkt.

Deze cursus kan ook worden gevolgd door middel van privéles in Utrecht, in combinatie met zelfstudie. Afhankelijk van de voorkennis, in 2 of 3 dagen.