CRKBO geregistreerd

Ambtenarenrecht en dossiervorming voor de politie voor leidinggevenden

Duur
3 dagen zou het beste zijn. In overleg kan worden gekozen voor een kortere cursus, waarbij bepaalde onderwerpen niet of slechts oppervlakkig behandeld worden.

Doelgroep
Direct leidinggevenden, dat wil zeggen: Temleiders, Operationeel experts.

Inleiding en Doel.
Teamchefs moeten. binnen hun mandaat, rechtspositionele besluiten nemen. Deze cursus heeft tot doel teamchefs zoveel kennis over het ambtenarenrecht bij de politie te geven, dat zij goed dossier kunnen vormen en kritische vragen kunnen stellen aan hun adviseurs. Tevens wordt de kennis en opzoekvaardigheid vergroot met betrekking tot bezoldigings- en verlofkwesties, zodat de leidinggevende kennis heeft van de onderwerpen waarover hij beslismandaat heeft.
Alle belangrijke onderwerpen zoals aanstelling, bezoldiging, verlof, ontslag, schorsing, disciplinaire maatregelen en ziekte komen aan bod. Dit gebeurt vanuit de basisvragen: “Waar moet een goed dossier aan voldoen en hoe komt een besluit zorgvuldig tot stand?”

Cursussen voor leidinggevenden bij de politie worden al jarenlang gegeven en evalueren goed.

Globale inhoud:
Algemene inleiding ambtenarenrecht; Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, Begrip besluit, Welke wetten zijn van toepassing; Gesloten ontslagstelsel; Eigen risicodragerschap WW en WGA

Aanstelling, tijdelijke aanstelling, waaronder einde proeftijd,
Begrip functie, RAAF (functieonderhoud)
R&O cyclus, Beoordelingen, Dossieropbouw ongeschiktheidsontslag.
Ontslag op eigen verzoek, exit-overeenkomsten
Nevenwerk.
Alle overplaatsingsgronden en gevolgen daarvan voor salaris, status, OVW etc.
Flankerend beleid bij reorganisatie.
Plichtsverzuim, disciplinaire trajecten, Schorsing, Buien functiestelling
Ziekte en wet verbetering poortwachterstoets. Rechten en plichten werkgever en werknemer bij ziekte
Mogelijkheden om niet meewerken aan reïntegratie te sanctioneren.
Dienstongevallen.
Vakantie en andere verlofvormen

Werkwijze. Na een korte inleiding legt de docente een aantal kleine casussen voor die bij de politie herkenning oproepen. Naar aanleiding daarvan ontspint zich een discussie en leggen de cursisten eigen casussen voor. Hierdoor komen de onderwerpen aan de orde. De docent legt uit, wijst aan in de regelgeving en vat samen via checklist. Eventueel brengt de docent nieuwe casussen in om te zorgen dat alles aan bod komt. De cursisten krijgen ‘Ambtenarenrecht voor de Politie’ van mevr. mr. C.A. Paul checklists en een bundel relevante regelgeving mee naar huis.

Het heeft grote meerwaarde als één of meer HR adviseurs aan de cursusdag deelnemen.

In company: Prijs op basis van offerte.

De cursus kan worden vervolgd met een dag: Dossiervorming in de praktijk. Doen!